Postępowania cywilne, gospodarcze i karne

Postępowanie cywilne

Jest jednym z podstawowych form postępowania sądowego, mające na celu rozpoznanie i rozstrzygnięcie sporów cywilnoprawnych należących do właściwości sądów powszechnych.

Procedura cywilna obejmuje sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz inne, do których przepisy kodeksu postępowania cywilnego stosuje się z mocy ustaw szczególnych.

Nasza Kancelaria świadczy usługi polegające na prowadzeniu spraw m.in.:

  • rozwód
  • w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi
  • w sprawach o podział majątku
  • z zakresu prawa pracy
  • sprawy z zakresu postępowania nakazowego, upominawczego i uproszczonego,

Nasze usługi polegają na świadczeniu pomocy w zakresie sporządzania wniosków, redagowaniu pism czy reprezentacji klienta przed sądem

 Szybki kontakt

 Wypełnij formularz kontaktowy. Odezwiemy się.

Postępowanie karne

To zespół norm prawnych regulujących proces karny, które określają prawa i obowiązki organów procesowych oraz innych uczestników postęp. karnego. Przepisy te określają również tok czynności których celem jest ujawnienie przestępstwa i wykrycie jego sprawcy a także orzeczenie w kwestii odpowiedzialności karnej sprawcy. Należy pamiętać, że społecznym obowiązkiem każdego kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa jest konieczność zawiadomienia o tym fakcie Policji.

Proces karny składa się z czterech etapów postępowania, na które składają się:

  • postępowanie przygotowawcze, które jest prowadzone w formie dochodzenia lub śledztwa (organem uprawnionym do prowadzenia jest Policja i prokurator);
  • postępowanie jurysdykcyjne, na które składa się przewód sądowy, przesłuchanie świadków oraz wydanie wyroku;
  • postępowanie apelacyjne, które jest zainicjowane złożeniem odwołania którejkolwiek ze stron postępowania od wyroku wydanego przez organ I instancji;
  • postępowanie wykonawcze, które ma na celu wykonanie kary, która została ona orzeczona w wyroku.

Sprawą gospodarczą

Jest sprawa z zakresu stosunków cywilnych, które toczą się pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca zaprzestanie prowadzenia swojej działalności, jednakże zrobi to po powstaniu stosunku prawnego nie prowadzi do jego wyłączenia. Tak więc choć zasadniczo stronami postępowania w sprawach gospodarczych są przedsiębiorcy może zdarzyć się, że strona stosunku prawnego nie będzie już przedsiębiorcą jednakże pod warunkiem, że sprawa wynika prowadzonej przez niego ówczesnej działalności gospodarczej.

Najprościej rzecz ujmując, aby zakwalifikować sprawę jako gospodarczą, należy pamiętać, że sprawa musi wynikać ze stosunków cywilnych, przy czym chodzi tutaj o stosunku w ujęciu materialnym, a więc takie w których ochrona prawna sprowadza się do wywołania skutków w ramach stosunku cywilnoprawnego (majątkowego lub niemajątkowego) kreowanego przez podmioty występujące w przypadku sporu jako równouprawnieni partnerzy, który zarazem muszą mieć status przedsiębiorcy, a łączący ich stosunek cywilnoprawny musi pozostawać w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Nasza kancelaria świadczy usług, polegające m.in. prowadzeniu negocjacji z przedsiębiorcą będącym stroną przeciwną w toczącym się sporze, redagowaniu pism procesowych czy reprezentacji klienta procesie.